Welcome
Guest User
 

    Archives

    aoom's Blog

    การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ(ประเทศอังกฤษ , ออสเตรเลีย)
    July 07, 2010 Comment(1)
    การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ 1.เอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเพื่อใช้ในการบรรจุเข้าปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. คือ ... (Read More..)