Welcome
Guest User
 

    December 2009

    การแสวงหาความรู้
    December 23, 2009 Comment(0)
    การแสวงหา" ความรู้หากคุณไม่แสวงหาที่จะรู้ ความรู้ย่อมไม่เกิดขึ้น พบว่าหลายต่อหลายคนมักจะยุ่งกับการทำงานประจำวัน จนละเลยที่จะหาความรู้เพิ่มเติม เหตุเพราะไม่มีเวลา ... (Read More..)