Welcome
Guest User
 

    July 2010

    ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย
    July 19, 2010 Comment(2)
      เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า...รุนแรงไปหรือเปล่า...ฟังความข้างเดียวหรือเปล่า...ทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่า...คิดถึงประชาชนหรือเปล่า...โกงหรือเปล่า...เอาเปรียบหรือเปล่า...ให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า... ... (Read More..)