Welcome
Guest User
 

  ประชุม 3 ฟอรั่ม พฤษภาคม – มิถุนายน 2553

   

  กำหนดการบรรยาย “ที่ประชุม 3 ฟอรั่ม”
  พฤษภาคม – มิถุนายน 2553
  เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ชั้น 9 ตึกสำนักงานอธิการบดี

  27 พฤษภาคม 2553
  R&D ของเจียไต๋
  วิทยากรจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด (บริษัทในเครือ CP ที่ดำเนินธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช) คือคุณวินิจ ชวนใช้ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กับดร.สุมิตรา กันตรง ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

  10 มิถุนายน 2553
  ASEAN Community กับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย
  รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล*
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  24 มิถุนายน 2553
  อนาคตการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินของไทย
  รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  * อยู่ระหว่างการทาบทามวิทยากร

  ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางโทรศัพท์หมายเลข 9686-8 หรือ 8177

  ก่อนวันที่มีการจัดบรรยาย เพื่อจะได้รวบรวมจำนวนในการจัดเตรียมอาหารและเอกสารต่อไป