Welcome
Guest User
 

  ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “ที่ประชุม 3 ฟอรั่ม” กรกฎาคม – สิงหาคม 2553

  กำหนดการบรรยาย “ที่ประชุม 3 ฟอรั่ม”
  กรกฎาคม – สิงหาคม 2553
  เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ชั้น 9 ตึกสำนักงานอธิการบดี

  22 กรกฎาคม 2553
  Carbon Footprinting and Labeling: A Way to Combat Climate Change
  (“โครงการฉลากคาร์บอน” ใช้ติดบนสินค้าแสดงข้อมูลปริมาณ CO2 ที่ปล่อยออกมาจากทุกกระบวนการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อน)
  ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  29 กรกฎาคม 2553
  พหุปัญญา (Multiple Intelligence)
  ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต

  19 สิงหาคม 2553
  การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน  (โครงการ Child Watch)
  ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
  ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ

  26 สิงหาคม 2553
  Creative Commons
  (การแลกเปลี่ยนงานสร้างสรรค์อย่างเสรีและสงวนสิทธิบางอย่างที่เหมาะสม

  ในการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ลงในเว็บไซต์)
  คุณพิชัย พืชมงคล
  กรรมการผู้จัดการ
  บ. สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

  สอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่ กองแผนงาน โทร. 8177 หรือศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 9686-9