Welcome
Guest User
 

  ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย

   

  เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า...
  รุนแรงไปหรือเปล่า...
  ฟังความข้างเดียวหรือเปล่า...
  ทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่า...
  คิดถึงประชาชนหรือเปล่า...
  โกงหรือเปล่า...
  เอาเปรียบหรือเปล่า...
  ให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า...
  เสื่อมหรือเปล่า...
  รักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่า...
  แล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า...

  ถ้าจะต้องมีคนผิด... ก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด...
  ขอโทษประเทศไทย...
  และถ้าจะต้องแก้ไข... ก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ลุกขึ้นมาแก้...

  จดจำความสูญเสียไว้ในใจ...
  แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง.

  ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย

  ที่มา http://www.ignite.in.th/

  ขอต่อท้ายหน่อยนะค่ะ เรากล้า Comment กันหรือเปล่า ....ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว เดินไปข้างหน้าดีกว่า...

  TOM Chantana 3539 days ago

  หากทุกคนรู้จักโทษตัวเอง แทนที่จะโทษคนอื่น บ้านเมืองคงปรองดองกันได้ คิดบวกไว้เถอะพี่น้อง

  เรากะลองของ เผื่อใครจะมาปิด ที่นี่บ้าง

  ขอโทษประเทศไทย

  ♥ ผู้ก่อการรัก อยากก่อการร้าย ♥ 3539 days ago