Welcome
Guest User
 

  กำหนดการบรรยาย “ที่ประชุม 3 ฟอรั่ม” กันยายน – ตุลาคม 2553

  image

   

  กำหนดการบรรยาย “ที่ประชุม 3 ฟอรั่ม”
  กันยายน – ตุลาคม 2553
  เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ชั้น 9 ตึกสำนักงานอธิการบดี

  9 กันยายน 2553
  Roadmap to Innovation
  ดร.สันติ กุลประทีปัญญา
  ตำแหน่ง Senior Research and Development Associate
  บริษัท UOP LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา

  23 กันยายน 2553
  การผสานการเรียนรู้ผ่านการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ – กรณีศึกษาโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

  28 ตุลาคม 2553
  จริยธรรมในการวิจัยภาคปฏิบัติ
  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

  ตุลาคม 2553 (จะแจ้งวันบรรยายที่แน่นอนให้ทราบต่อไป)
  การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (โครงการ Child Watch)
  ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
  ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ

  สอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่กองแผนงาน โทร. 8177 หรือศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 9686-9

  ♥ ผู้ก่อการรัก อยากก่อการร้าย ♥ 3591 days ago