Welcome
Guest User
 

    ขอเชิญเข้าร่วมฟังเรื่อง "การเขียนบทความให้ได้ลงตีพิมพ์"

    ด้วยที่ประชุม 3 ฟอรั่มขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเขียนบทความให้ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี"  วิทยากรโดย คุณฉัตรชัย เครือเสนา รองประธานชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือ วิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00-13.30 น. ณ โถงบริเวณหน้าห้องประชุมมินิเธียเตอร์ (ห้องประภา ประจักษ์ศุภนิติ) ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี

    ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อเข้าร่วมฟังการ บรรยายพิเศษโทรศัพท์หมายเลข 9688-9  หรือ 8177 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เพื่อจะได้รวบรวมจำนวนในการจัดเตรียมอาหารและเอกสารต่อไป

    ทั้งนี้ หากผู้สนใจไม่สะดวกเข้าฟังการบรรยาย สามารถดูบันทึกการถ่ายทอดสดการบรรยายได้ผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย