Welcome
Guest User
 

    ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายหัวข้อ "กฎหมาย VS จรรยาบรรณ

    ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายหัวข้อ "ผลการวิจัยเรื่องความตระหนักในลิขสิทธิ์ของนักวิชาการไทย:กฎหมาย VS จรรยาบรรณ" โดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
    ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 9685-9 หรือ research@kmutt.ac.th