Welcome
Guest User
 

  การประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง ศิลปะวิจักษณ์

  ด้วยศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดบรรยาย

  การประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง ศิลปะวิจักษณ์

  โดย อาจารย์ถนอม ชาภักดี

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554  เวลา 12.00 - 13.00 น.

  ณ โถงหน้าห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจสามารถแจ้งการเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาโดยแจ้งทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 3 วันก่อนถึงวันบรรยาย เพื่อศูนย์ฯ จะได้จัดเตรียมอาหารและเอกสารต่อไป

  ทั้งนี้ หากผู้สนใจไม่สะดวกเข้าฟังการบรรยาย สามารถดูบันทึกการถ่ายทอดสดการบรรยายได้ในวันและเวลาดังกล่าผ่าน Internet ที่ mms://202.44.8.50/mobile