Welcome
Guest User
 

  ประชุม 3 ฟอรั่ม เดือนกันยายน 2554

  ด้วยที่ประชุม 3 ฟอรั่ม จะจัดการบรรยายพิเศษในเดือนกันยายน 2554 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 เรื่องดังต่อไปนี้

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เรื่อง “ดนตรีบำบัด” วิทยากรโดย คุณภัทรกร ไอวารานนญ์ นักดนตรีบำบัด อดีตสมาชิกวงพิงค์แพนเตอร์

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เรื่อง “การจัดการข้อมูลเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและการประกันคุณภาพของระบบอุดมศึกษา ประเทศอังกฤษ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

  อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจสามารถแจ้งการเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อศูนย์ฯ จะได้จัดเตรียมอาหารและเอกสารต่อไป

  ทั้งนี้ หากผู้สนใจไม่สะดวกเข้าฟังการบรรยาย สามารถดูบันทึกการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่าน Internet ที่ mms://202.44.8.50/mobile

  ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

  โทร 9685-9