Welcome
Guest User
 

    ♥ ผู้ก่อการรัก อยากก่อการร้าย ♥'s Blog

    ลูกอีแร้งกับการศึกษาไทย
    March 11, 2010 Comment(4)
    สิ่งที่บ่งบอกได้อย่างหนึ่งก็คือ การเดินทางของการศึกษาไทย ที่ทุกคนก็รู้ ผู้ใหญ่ก็รู้ เด็กก็รู้ ผู้บริหารบ้านเมืองก็รู้ ครูบาอาจารย์ ก็รู้ แต่ไม่ค่อยจะเอ่ยออกมาในที่แจ้งสาธารณะ และสื่อต่างๆ ... (Read More..)
    Page : 123