Welcome
Guest User
 

    February 2010

    การอบรมเขียน Blog ที่สำนักคอมฯ
    February 18, 2010 Comment(2)
        อบรมเขียน Blog วันที่ 18 ก.พ. ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มีชาว KM มจธ. สนใจมากมาย เสียจน net รวน    แต่วิทยากรก็พยายามมากทำให้บรรยากาศเร้าใจไปอีกแบบ ลุ้นๆ