Welcome
Guest User
 

  "วิชานี้สิ ที่นักศึกษาควรได้เรียน"

  ถ้าจะวิเคราะห์คำกันก่อน จะต้องตีความให้ได้ก่อนว่า วิชาที่อยากเรียน กับวิชาที่ควรเรียน แตกต่างกันอย่างไร?  วิชาที่เราอยากเรียน เราอาจจะไม่ได้เรียนก็ได้นะคะ เพราะอาจไม่มีใครจัดให้เรียน หรือไม่รู้จะเรียนที่ไหน แต่ถ้าเป้นวิชาที่เราต้องเรียน บางครั้งเราไม่ปรารถนาจะเรียนแลย แต่เป็นวิชาที่ต้องถูกบังคับให้เรียน  แต่วิชาที่ผู้เขียนจะนำเสนอนี้ เป็นวิชานี้สิที่นักศึกษาควรได้เรียน และเราควรจัดให้ได้เรียนด้วย

  วิชา " การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับตัวเอง เมื่ออยู่ในสังคมที่เริ่มวิกฤต"

  มาลองออกแบบ Course Description กันดีกว่าค่ะ

  เนื้อหา :  เป็นวิชาสำหรับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยต่อตนเอง และปลอดภัยต่อผู้อื่น  เนื้อหาวิชาสอน                       

  1) วิธีการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย มอบภัยและกระสุนภัย เป็นต้น  ในมุมกับกันนอกจากวิชานี้จะสอนให้เรารู้จักรักษาตนเองแล้ว ยังสอนให้

  2) รู้จักรักษาสิทธิของผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สร้างเกราะคุ้มครองภัยตัวเองแล้ว ยังสร้างเกราะให้คนอื่น ซึ่งเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรุกรานคนอื่นเขาด้วย 

  3) สอนให้รู้จักแยกแยะมนุษย์ดี มนุษย์ไม่ดี  หมายถึงการสอนให้รู้ดี รู้ชั่ว รู้จักเลือกคบมิตรสหาย

  4) สอนวิธีปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคมปัจจุบัน (ระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย) และสังคมอนาคต (สังคมที่ทำมาหากิน) 

  5) สอนให้รู้จักนำความรู้ที่ตนเองมี (จาก 1-4) ไปสอนลูกหลานของตัวเองด้วย ข้อนี้แหละสำคัญ เพราะปัจจุบันผู้ใหญ่ไม่ค่อยอบรมลูกหลานของตนเอง เอาแต่ตามใจ จึงเกิดภัยจากมนุษย์มากมายในสังคม

  มจธ. ไม่รู้ว่ามีวิชานี้หรือยัง วิชานี้สอดคล้องและสนองเจตนารมย์ เป้าหมาย เรื่องการสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะ

  ขอให้สนุกกับการจินตนาการไปกับวิชานี้ และฉุกคิดถึงตนเองด้วยนะคะว่าควรเรียนวิชานี้ด้วยหรือเปล่า สวัสดี..