Welcome
Guest User
 

    วิชานี้แหละที่ฉันอยากเรียน

          วิชาที่ฉันอยากเรียนคือ วิชาที่การนำเอาพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับวิชาMangement ซึ่งอ่านหนังสือของดร วรภัทร์แล้วรู้สึกว่าชอบ ซึ่งเป็นการผสมผสานการบริหารการจัดการแบบตะวันตกและนำเอาหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วม ซึ่งถ้ามีผู้มาอบรมสั่งสอน ซึ่งบางครั้งอ่านตำราไม่เห็นภาพแต่ถ้ามีวิชาเหล่านี้เปิดขึ้นจริงผมว่า เราจะได้ประโยชน์กับการบริหารจัดการ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราบริหารจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และผมคิดว่าศาสตร์นี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารรุ่นใหม่พึงที่จะมี