Welcome
Guest User
 
   
  Search Group

  KM Team's Group

  Guest
  Blog
  New Feature Organization & COPs !!

  New Feature Organization & COPs !! มาแล้ว

  ขอเชิญชาว KM ช่วยกันช่วยแสดงความคิดเห็นต่อ Organization & COPs  แบบใหม่ด้วยนะครับ

  โดย Feature ใหม่จะประกอบไปด้วย

  1. หน้าตาของ Organization & COPs ในลักษณะใหม่ใช้งานง่ายกว่าเดิม

  2. เพิ่มส่วนของ VDO ให้สามารถเข้าชมได้ (ขณะนี้อนุญาตให้ อับโหลด ไฟล์ VDO ได้เฉพาะ Admin นะครับ)

  3. เพิ่มระบบ RSS Feed ให้สามารถรับ Feed ข่าวของระบบอื่นมาแสดงผลในเว็บ KM ได้

  4. ปรับปรุงส่วนของ File & Folder ให้สามารถ Create ได้ในส่วนของ File & Folder ทันที

  5. เพิ่มลูกเล่นใหม่ในส่วนของการค้นหากลุ่มช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

  Group Function