Welcome
Guest User
 

  February 2011

  ทิปวิธีใส่ Password ในเอกสาร MS Office 2007
  February 25, 2011 Comment(0)
  สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2007 ทุกคน    วันนี้มีวิธีการในการใส่ Password ของเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันคนอื่นๆ เข้ามาเปิดไฟล์โดยที่เรามิได้อนุญาติได้อย่างง่ายๆ วิธีการที่กล่าวถึงต่อไปนี้ ... (Read More..)
  บทความเรื่องการบริหารความเสี่ยงในงานตรวจสอบภายใน
  February 03, 2011 Comment(0)
  Risk and Audit.pdf เจอบทความดีๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในงานตรวจสอบภายใน จึงเอามาแบ่งปันเพื่อนๆ ชาว มจธ.
  บทความชวนคิด เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
  February 02, 2011 Comment(0)
  งานตรวจสอบภายในลูกที่ไม่มีใครรัก! 02 เม.ย. 53 บทความจาก  http://www.acmerril.com/archives/368           “งานตรวจสอบภายใน” ในหลายองค์กรยังคงมองข้าม ... (Read More..)