Welcome
Guest User
 

  ทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  บังเอิญ Search สารนิพธ์ หัวข้อ ทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของคุณประทุม ภู่พัฒน์ เลยทำให้มองภาพของทัศนคติของหน่วยรับตรวจใน มจธ. ว่ามีทัศนคติอย่างไรกับหน่วยตรวจสอบภายในของ มจธ. เช่นกัน ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากที่เดียวสำหรับตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อจะได้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีทัศนคติอย่างไร และจะนำข้อเสนอแนะหรือทัศนคติเหล่านั้นมาปรับปรุงหรือพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในให้เพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร ซึ่งตอนนี้ ในเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเอาไว้ในเว็บไซต์ ถ้าผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปกรอกแบบประเมินได้ในเว็บไซต์นะคะ เป็น E-FORM http://www.kmutt.ac.th/organization/internal-audit/home.html

  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Man/Pratoom_P.pdf เว็บลิงค์สารนิพนธ์ของคุณประทุม ภู่พัฒน์ หัวข้อ ทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  Jippy7 3350 days ago

  http://web.kmutt.ac.th/internal-audit/download/ เว็บลิงค์ดาวน์โหลด E-FORM แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

  Jippy7 3350 days ago