Welcome
Guest User
 

    บทความเรื่องการบริหารความเสี่ยงในงานตรวจสอบภายใน

    Risk and Audit.pdf

    เจอบทความดีๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในงานตรวจสอบภายใน จึงเอามาแบ่งปันเพื่อนๆ ชาว มจธ.