Welcome
Guest User
 

    August 2010

    ลม ฟ้า อากาศ @อเมริกา
    August 11, 2010 Comment(4)
    อเมริกาประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ และมีความหลากหลายทางสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ   ฉะนั้นเรื่องลมฟ้าอากาศจึงเป็นเรื่องสำคัญและผู้คนให้ความสนใจ   ขนาดที่มีช่อง Weather กันเลยทีเดียว  ... (Read More..)