Welcome
Guest User
 

  โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา

  โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา

   

  ในโครงการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา มจธ.ได้มีการเชิญ รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์มาเพื่อสอนวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการและหัวหน้างานทั้งหมด 8 ท่าน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการเขียนกรณีศึกษา และได้ฝึกการสอนกรณีศึกษาในห้องเรียน ซึ่งผลงานจากโครงการนี้นอกจากได้ความรู้ด้านการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาแล้ว ยังได้กรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่พนักงานรุ่นน้องและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องรวม 8 กรณีศึกษา ได้แก่

   

  กรณีศึกษาที่ 1 การวางแผนชีวิตการทำงานเพื่อการเลื่อนระดับ กรณีศึกษานี้ทำให้เกิดเรียนรู้เรื่องการวางแผนในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้ในกรณีศึกษาได้อธิบายถึงประเด็นและปัญหาที่ส่งผลต่อการเลื่อนระดับของพนักงาน

   

  กรณีศึกษาที่ 2 การจัดทำแผนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ให้หัวหน้าหน่วยงาน โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณได้เรียนรู้และเข้าใจระบบบริหารงบประมาณและเรียนรู้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ รู้วิธีตรวจสอบข้อมูลเงินเหลือจ่ายต่างๆจากงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำแผนงบประมาณในปีต่อๆไป

   

  กรณีศึกษาที่ 3 คนล้นงานหรืองานล้นคนของหน่วยงานพยาบาล สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษานี้คือการวิเคราะห์ปริมาณงานและอัตรากำลังของบุคลลากรในหน่วยงาน รวมไปถึงการจัดวางแผนและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้กรณีศึกษานี้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้

   

  กรณีศึกษาที่ 4 การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ดีต้องสอดคล้องกับทิศทางของแผนกลยุทธ์ขององค์กร กรณีศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปี รู้วิธีการถอดแผนกลยุทธ์เพื่อนำมาวางแผนปฏิบัติงานประจำปีให้ได้ประสิทธิผลตามแนวทางที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

   

  กรณีศึกษาที่ 5 การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพของงานประชุม ในงานประชุมหลายๆครั้งพบว่าใช้เวลานานมากกว่าที่จะสรุปผลได้ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการเตรียมพร้อมของข้อมูลที่ใช้ในการประชุม ผู้ที่ศึกษากรณีศึกษานี้จะได้เรียนรู้เรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุม การจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

   

  กรณีศึกษาที่ 6 การจัดตารางห้องสอบ ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีจำนวนรายวิชาและนักศึกษาจำนวนมาก ในขณะที่จำนวนห้องและอาจารย์มีจำกัด การจัดตารางสอบให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นงานที่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังการสอบ กรณีศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้วิธีการจัดตารางสอบว่าควรมีแนวทางและวิธีการอย่างไร ทั้งนี้แนวทางการจัดตารางสอบยังใช้ประยุกต์กับการจัดวางแผนปฏิบัติงานต่างๆที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  กรณีศึกษาที่ 7 การจัดการทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรียนรู้การจัดทำระบบตรวจสอบและควบคุมการจัดการทุนเงินยืม เพื่อให้เกิดความถูกต้องในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรับสมัครขอรับทุนไปจนกระทั่งการตรวจสอบการใช้เงินทุนของนักศึกษาแต่ละคน ทั้งนี้ผู้ที่เหมาะที่จะศึกษากรณีศึกษานี้คือผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลเรื่องทุนการศึกษาของนักศึกษา

   

  กรณีศึกษาที่ 8 การสนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษานี้อธิบายถึงการตั้งรายได้ค้างรับของผู้รับงานบริการวิชาการ ให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงแนวทางการจัดทำแผนการส่งงวดงาน ทั้งนี้กองคลังจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการอธิบายเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้กับผู้รับงานบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดความสะดวกและไม่เกิดปัญหาเรื่องการบริหารเงินในโครงการ

   

  รายละเอียดของทั้ง 8 โครงการสามารถศึกษาได้ที่ คุณหน่อย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ : 0-2470-8071-84