Welcome
Guest User
 

    March 2011

    จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2554
    March 30, 2011 Comment(0)
    จดหมายข่าวฉบับนี้ ทีมงานจัดการความรู้ มจธ.มีข่าวสารเกี่ยวกับ KM ที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคย ทั้งข่าว KM จากหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี GMI กับการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ... (Read More..)