Welcome
Guest User
 

    August 2011

    ขอเชิญร่วมเข้าร่วมกิจกกรมการเรียนรู้และชมนิทรรศการ (KM Day)
    August 29, 2011 Comment(0)
    ขอเชิญร่วมเข้ากิจกรรมการเรียนรู้และชมนิทรรศการ   ณ. ห้อง LIB 108 บริเวณห้องสมุด ชั้น 1 เวลา 9.30 - 16.00 น.   โดยงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง   ช่วงเช้า : เป็นการบรรยายในห้วข้อเรื่อง "ภาพฉายการพัฒนา มจธ. ใน ... (Read More..)