Welcome
Guest User
 

  สำรองที่นั่งงานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบท มจธ.

  image

  ท่านสามารถสำรองที่นั่งงานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบท มจธ.

  ได้ทีี่นี่  โดย log in เว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ.โดยใช้ Username ของมหาวิทยาลัย

  (yourusername@kmutt.ac.th)  และโพสต์แจ้ง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ Blog นี้คะ

  -----------------------------------------------------------------------

  กำหนดการ "งานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ." มีดังนี้

  9.00-9.30 น.    ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าห้องจำรัสฯ
  9.30-12.00 น.  การบรรยายในหัวข้อ "บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี"  โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษา
                          มหาวิทยาลัย  และมอบของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแก่ผู้เข้าร่วม

  สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 เมษายน 2553 ได้ที่ี่นี่ หรือใบตอบรับเข้าร่วมงานฯ  รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น  ซึ่งทีมงานฯ ได้เตรียมของที่ระลึกเป็นหนังสือ "2503-2533 บางมดมาได้ด้วยคนดีและคนเก่ง  พระจอมเกล้าธนบุรีไปข้างหน้าได้ด้วยคนดีและคนเก่ง"  เขียนโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

  ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าครบ 200 ท่านแล้วค่ะ

  ขอปิดการลงทะเบียนล่วงหน้าแต่เพียงเท่านี้

  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านโปรดนำบัตรประจำตัวบุคลากร มจธ.

  มาเพื่อลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะ

  (ลงทะเบียนหน้างานแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ) 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า 200 ท่าน

  ที่นี่ รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง 200 ท่าน

  พรรณา นิตยานนท์ สำนักคอมพิวเตอร์ 9432

  phanna.nit 3785 days ago

  แล้วพบกันวันงาน  อย่าลืมร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 9.00 น.นะคะ ^^

  [P][L][E] 3784 days ago

  ปุณณดา คำละมูล ศูนย์นวัตกรรมระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8455

  sirilak.tho 3783 days ago

  พรสถิตย์ อัชวังกูล คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 8608

  pornsatid.ach 3783 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ จีรกาญจน์ ศรีวิเศษ สำนักหอสมุด โทร.8228

  jeeragarn.sri 3783 days ago

  สิริมลภัคน์ สุดดีพงษ์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ วิทยาเขตบางขุนเทียน โทร.7600

  sirimonpak.sut 3783 days ago

  สำรองที่นั่งครับ

  รศ. ดร. มานะ อมรกิจบำรุง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โทร. 8662

  mana.amo 3783 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ ณัฐหทัย สนใจยุทธ กองแผนงาน โทร 8182 

  ณัฐหทัย 3783 days ago

  ขอจองด้วยคนค่ะ

  สุปรียา อ่อนอิงนอน สำนักงานคณบดีคณะวิศวฯ โทร.9010

  supreeya.orn 3782 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ  วันทนา เจริญราษฎร์  งานบริการการพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา โทร. 8142

  wantana.cha 3781 days ago

  สำรองที่นั่งด้วยคนค่ะ วันดี กรุยทอง งานวิเคราะห์งบประมาณ  กองแผนงาน โทร.8181

  owanhong@kmutt.ac.th หรือ wandee.kru@hotmail.com

  wandee.kru 3780 days ago

  ขอไปด้วยคน น่าสนใจมาก นางวราภรณ์ สกุลพานิช กองแผนงาน โทร.8179

  varaporn.sak@kmutt.ac.th

  varaporn.sak 3780 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ  นิชาภัทร โพธิ์บาง กองแผนงาน โทร. 8177

  ||~ Nadia ~||

  3780 days ago

  ยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช   ภาควิชาคณิตศาสตร์ Tel.8919

  Orm kO 3780 days ago

  ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์  กลุ่มงานการเงิน กองคลัง 8127

  siwatas.hap 3780 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ สิริพร จักรวาลพิทักษ์  งานพยาบาล สำนักงานอธิการบดี 8445

  POO 3779 days ago

  ชุติมา เทพา  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี  8082

  ochuhepa 3779 days ago

  ขอสำรองที่นั่ง 2 ที่ค่ะ
  1. อุมาพร สุภสิทธิเมธี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 9810
  2. สุรีย์ ฟูนิลกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 9897

  suree.fun 3779 days ago

  ขอสำรองที่นั่งด้วย  2  คนค่ะ 

  1.  ณภัทร  ฉัตรกมลกุล  กองแผนงาน 8182

  2.  กนกพร  สุวรรณมาตร์  กองแผนงาน 8180

  naphat 3779 days ago

  สุดา กสิกิจสกุลผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.9865

  NOinA 3779 days ago

  ผศ.ดร.ณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทร.9256

  nuttanart.mua 3779 days ago

  สำรองที่นั่งคะ

  ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โทร. 9795/9789 

  ขอบคุณคะ

  ทิพวรรณ

  tippawan.pin 3779 days ago

  สำรองที่นั่ง 2 ที่ค่ะ

  1. นุชนาฏ รงรอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.9893
  2. รพีพร ภัทราธรรมรักษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 9893

  nuchanat.ron 3779 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ

  น.ส.ปวีณา  มงคลพงศ์สิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.9815

  paweena.mon 3779 days ago