Welcome
Guest User
 

  สำรองที่นั่งงานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบท มจธ.

  image

  ท่านสามารถสำรองที่นั่งงานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบท มจธ.

  ได้ทีี่นี่  โดย log in เว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ.โดยใช้ Username ของมหาวิทยาลัย

  (yourusername@kmutt.ac.th)  และโพสต์แจ้ง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ Blog นี้คะ

  -----------------------------------------------------------------------

  กำหนดการ "งานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ." มีดังนี้

  9.00-9.30 น.    ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าห้องจำรัสฯ
  9.30-12.00 น.  การบรรยายในหัวข้อ "บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี"  โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษา
                          มหาวิทยาลัย  และมอบของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแก่ผู้เข้าร่วม

  สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 เมษายน 2553 ได้ที่ี่นี่ หรือใบตอบรับเข้าร่วมงานฯ  รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น  ซึ่งทีมงานฯ ได้เตรียมของที่ระลึกเป็นหนังสือ "2503-2533 บางมดมาได้ด้วยคนดีและคนเก่ง  พระจอมเกล้าธนบุรีไปข้างหน้าได้ด้วยคนดีและคนเก่ง"  เขียนโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

  ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าครบ 200 ท่านแล้วค่ะ

  ขอปิดการลงทะเบียนล่วงหน้าแต่เพียงเท่านี้

  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านโปรดนำบัตรประจำตัวบุคลากร มจธ.

  มาเพื่อลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะ

  (ลงทะเบียนหน้างานแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ) 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า 200 ท่าน

  ที่นี่ รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง 200 ท่าน

  สำรองที่นั่ง 2 ที่ค่ะ

  1. ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทร.9151

  2. น.ส.พิชญา  ภาณุภัค  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทร.9151

  santi.cha 3714 days ago

  Dr Poppong Sakulpipatsin

  The Joint Graduate School of Energy and Environment

  T      +66-2-4708309 to 10 Ext.4107

  poppong.sak 3714 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ จาก สรบ. 7400-1

  1. คุณโสภิดา  บุญเอนกทรัพย์

  2. คุณดาราวรรณ  ทองบุตร

  3. คุณญาใจ รัตนปรมากุล

  yajai.wit 3714 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ

  น.ส.กาญจนา  ปะทังวา สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ โทร.7471

  utaiwan.cha 3714 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ จากสรบ.7471

  1.อ.สุดารัตน์  ตรีเพชรกุล

  2.อ.ภาวิณี  ชัยประเสริฐ

  utaiwan.cha 3714 days ago

  ขอสำรองที่นั่งค่ะ

  กุลกานต์ สุทธิดารา

  ศิลปศาสตร์

  kullakan.sut 3714 days ago

  สำรองที่นั่ง เจ้าหน้าที่ 4 คน ค่ะ จากศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม โทร. 9709,9682 ติดต่อเปิ้ล หรือ แป้น

  ขอบคุณค่ะ

  1. นางพรรณปพร  กองแก้ว

  2. นางธิติมา  วงษ์ชีรี

  3. นางวาสนา  มานิช

  4. น.ส.ศิริพร  เป็นสูงเนิน

  wasana.man 3713 days ago

  ขอสำรองที่นั่ง 1 ที่ นายปิยทัศน์  ทองไตรภพ ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชน โทร. 9682,9709

  wasana.man 3713 days ago

  รศ.ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด โทร 9315

  pakorn.kae 3713 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ

  รศงวชิระ  มีทอง  ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา T.9678

  chakkrit.chi 3713 days ago

  สำรองที่นั่ง 1 ท่านค่ะ

  รศ.ดร.บวรโชค  ผู้พัฒน์

  ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม  โทร.9674

  chakkrit.chi 3713 days ago

  ขอสำรองที่นั่งค่ะ

  สำหรับ 1 ที่ค่ะ ของ รศ.ดร.เอก  ไชยสวัสดิ์  ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

  โทร.9092, 9096

  chomon.jit 3713 days ago

  รศ.ดร.ศิริชัย  เทพา  คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ  โทร 8699 ต่อ 113

  ochuhepa 3713 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ


  ผศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี โทร.7702

  utaiwan.cha 3713 days ago

  สำรองที่นั่ง 2 ท่านค่ะ

  1. นายอนันต์   คณิตานุพันธ์ 

  2. นางสาวสวลี   ดีประเสริฐ

  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ โทร. 7401

  sawalee.dee 3713 days ago

  น.ส.นลินพรรณ อวยชัยรุ่งเรือง ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 8077-8 Kiss

  นางพิชญ์สินี สุนทรวร ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 8076 Tongue out

  Lin-Hip(Po) 3713 days ago

  สำรองที่นั่งครับ

  สุรัชนีช์ สุวรรณประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 9821
  กิตติพงศ์ วะระทรัพย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 9817

  kittipong.war 3713 days ago

  สำรองที่นั่ง 2 ที่ครับ

  ศุภฤกษ์ สุขใจธรรม  สำนักคอมพิวเตอร์  9431

  ธันยพร  พูนประชา   สำนักคอมพิวเตอร์  9428

  supareuk.suk 3713 days ago

  เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ โทร.9681 Kiss

  PuK...IT 4 Rural School

  3712 days ago

  สำรองที่นั่ง

  รศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร วิศวกรรมเคมี โทร 9222 ต่อ 217 หรือ 107

  anawat.sun 3712 days ago

  สำรองที่นั่งน่ะค่ะ

  นส.นาตยา สุดแสงสว่าง (สวย) สทบ. โทร 8079  Embarassed

  Nard 3712 days ago

  สำรองที่นั่งด้วย ^_^

  น.ส.สุกานดา บุณยาทร ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.8075

  nongiko 3712 days ago

  Laughing สำรองที่นั่ง 2 ที่ค่ะ  1. นภัสสร  กรดี ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 8074                                                            2. นพสร สุขแสนไกรศร ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. 8077-8

  naphatsorn.kor 3712 days ago

  สทบ.  สำรองที่นั่ง 4  ที่คะ

  1. น.ส.อร่าม ใจกล้า

  2. น.ส.อภิชญา อินทรสุภา

  3. น.ส.อารยา สิมสีนวล

  4. น.ส.มลฤดี พลเดชา

  _[ArAm]=[JuG-GrU]_ 3712 days ago

  น.ส.สุมาลี อมรเวชสิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 8849

  นวรัตน์ ภูพานไร่ 3712 days ago