Welcome
Guest User
 

  สำรองที่นั่งงานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบท มจธ.

  image

  ท่านสามารถสำรองที่นั่งงานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบท มจธ.

  ได้ทีี่นี่  โดย log in เว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ.โดยใช้ Username ของมหาวิทยาลัย

  (yourusername@kmutt.ac.th)  และโพสต์แจ้ง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ Blog นี้คะ

  -----------------------------------------------------------------------

  กำหนดการ "งานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ." มีดังนี้

  9.00-9.30 น.    ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าห้องจำรัสฯ
  9.30-12.00 น.  การบรรยายในหัวข้อ "บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี"  โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษา
                          มหาวิทยาลัย  และมอบของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแก่ผู้เข้าร่วม

  สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 เมษายน 2553 ได้ที่ี่นี่ หรือใบตอบรับเข้าร่วมงานฯ  รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น  ซึ่งทีมงานฯ ได้เตรียมของที่ระลึกเป็นหนังสือ "2503-2533 บางมดมาได้ด้วยคนดีและคนเก่ง  พระจอมเกล้าธนบุรีไปข้างหน้าได้ด้วยคนดีและคนเก่ง"  เขียนโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

  ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าครบ 200 ท่านแล้วค่ะ

  ขอปิดการลงทะเบียนล่วงหน้าแต่เพียงเท่านี้

  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านโปรดนำบัตรประจำตัวบุคลากร มจธ.

  มาเพื่อลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะ

  (ลงทะเบียนหน้างานแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ) 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้า 200 ท่าน

  ที่นี่ รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง 200 ท่าน

  ขอสำรองที่นั่งครับ

  นายปรัชญา คล้ายสาหร่าย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โทร.9794 ครับ

  ขอบคุณครับ

  ปรัชญา

  bass Fire 3712 days ago

  สำรองทีนั่ง

  ผศ.ดร.เดี่ยว  กุลพิรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่่องมือวัด โทร. 9092,9096

  chomon.jit 3712 days ago

  สำรองที่นั่งด้วยครับ

  นายสุธี พลอยสวัสดิ์ไชย สถาบันการเรียนรู้

  Suthee LI 3712 days ago

  ขอสำรองที่อีก 2 ที่ค่ะ

  1. ดร.ศราวัณ  วงษา

  2. นส.ปิยาภรณ์  เลขะกุล

  ภาควิชา วศ.ระบบควบคุมและเครื่่องมือวัด

  chomon.jit 3712 days ago

  พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ 8251-2

  phanna.nit 3712 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ

  วาสนา  นาคเกิด  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  โทร 7545

  utaiwan.cha 3712 days ago

  สำรองที่นั่ง 2 ที่ค่ะ

  1. น.ส.เรืองอุไร เพียกขุนทด สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.8242

  2. ว่าที่ รต. รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 8264

  kanika.wat 3712 days ago

  สำรองที่นั่งด้วยค่ะ

  นางสาวฉันทนา ภู่ธราภรณ์  บัณฑิตวืทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

  TOM Chantana 3712 days ago

  ขอสำรองที่นั่งค่ะ

  นางสาวภูวนิติ์  สุดทองคง โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ โทร.7610

  sirimonpak.sut 3712 days ago

  Request for a seat reservation for listening to the speech.

  Prasai Chalidapongse, School of Energy, Environment and Materials, Tel. 8695 to 9 ext. 211

  prasai.cha 3712 days ago

  สำรองที่นั่ง

  นส.พิมพ์สุดา สีแพงมน (สวยน้อย) สทบ. Cool

  Nard 3712 days ago

  ฟังด้วยคนค่ะ

  นางวริษฐา  ปั้นมีรส   งานเลขานุการผู้บริหาร

  SecretaryBird 3712 days ago

  ขอฟังด้วยอีกคนค่ะ

  นายธีรยุทต์  ปั้นมีรส  สำนักคอมพิวเตอร์

  SecretaryBird 3712 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ

  นิภาพร นาคพัฒน์ งานเลขานุการผู้บริหาร 8023

  nipaporn.nak 3712 days ago

  สำรองที่นั่ง

  ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการ สวท. (โทร.9665)

  wantanee.aie 3712 days ago

  สำรองที่นั่ง
  นางสุรดา ศุภผลถาวร ผู้ปกครอง รร.ดรุณสิกขาลัย
  ประสานงานผ่าน น.ส.สุนีย์ ภิรมย์ประเมศ รร.ดรุณสิกขาลัย โทร.8400
  หมายเหตุ ขออภัยที่ไม่ได้ log-in เข้ามาลงทะเบียนเอง เนื่องจากไม่สามารถเข้าระบบได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  sunee.phi 3712 days ago

  สำรองที่นั่งจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ (โทร.8704) ค่ะ

  1. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

  2. น.ส.พนิดา วสุธาพิทักษ์

  3. น.ส.กุญชร แย้มขจร

  4. น.ส.นฤมล ชินธนไพศาล

  ขอบคุณค่ะ

  พนิดา.

   

  Phanida Vasutapitak 3711 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ
  สุณิสา สถาพรวจนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 9818 ค่ะ

  sunisa.sat 3711 days ago

  สำรองที่นั่งเพิ่มค่ะ
  อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล 9818
  ศิริรจนา กันภัย 9828 IT ค่ะ

  sunisa.sat 3711 days ago

  สำรองที่นั่งอีกคนครับ

  นาย อนรรฆ ขันธะชวนะ โทร 9116 ครับ

  anak.kha 3711 days ago

  สำรองที่นั่ง 4 ที่ค่ะ

   

  1. ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โทร.8704

  2. น.ส. พนิดา  วสุธาพิทักษ์   สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โทร.8704

  3. น.ส. กุญชร  แย้มขจร        สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โทร.8704

  4. น.ส. นฤมล  ชินธนไพศาล  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โทร.8704

   

  Laughing

  นารูม่อน 3709 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ

  พัชรี  คำวงศ์ษา สรบ. 7469

  utaiwan.cha 3709 days ago

  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

  ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าครบ 200 ท่านแล้วค่ะ ขอปิดการลงทะเบียนล่วงหน้าแต่เพียงเท่านี้

  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านโปรดนำบัตรประจำตัวบุคลากร มจธ. มาเพื่อลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะ

  (ลงทะเบียนหน้างานแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ)

  KM user 3709 days ago

  สำรองที่นั่งค่ะ

  ดร.สุนันท์  ศิริรักษ์โสภณ  สรบ. 7544

  utaiwan.cha 3707 days ago

  ได้ข่าวว่าจะมีภาค 2 จริงหรือปล่าวค๊า ^ ^

  Lin-Hip(Po) 3705 days ago