Welcome
Guest User
 

  KM Team Morning Talk ครั้งที่ 2 [เริ่มต้นกันแล้ว KM มจธ.]

  image

  >

  เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มทีมงานจัดการความรู้ (KM Team Morning Talk) ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 8.30-10.00 น. มีทีมงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน  เข้าร่วมจำนวน 26 คน โดยมีการรับประทานอาหารเช้า (แบบบุฟเฟ่) ร่วมกัน จากนั้นจึงร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ “แนวทาง/ประสบการณ์ในการจัดการความรู้ของแต่ละคณะ/สำนัก/สถาบัน”

  หลายหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้และดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้กันไปบ้างแล้วค่ะ เช่น
  คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดตั้งห้องแลกเปลี่ยนรู้สำหรับบุคลากร, คณะศิลปศาสตร์  มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการความรู้ของคณะให้แก่ทีมงานจัดการความรู้, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้วยการจัด workshop โดยให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เป็นวิทยากรด้วยตนเอง, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้บุคลากรเปิดใจ เล่าความรู้สึก ปัญหา ความไม่สบายใจ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันในการทำงาน, สำนักหอสมุด ได้จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) เพื่อเป็นชุมชนสำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขเยียวยาปัญหาต่างๆ  รับรองว่าได้แนวคิดใหม่ๆ ไปใช้ในการจัดการความรู้ในหน่วยงานตนเองกันอย่างแน่นอนค่ะ

  KM Team Morning Talk ครั้งต่อไป ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ!

   

  image     image