Welcome
Guest User
 

  ลงทะเบียน Self esteem การสร้างแรงบันดาลใจ โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

  image

  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ

  "Self esteem การสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข"

  โดย ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว.

  ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ. ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์

  กำหนดการ

  ลงทะเบียน 13.00 - 13.30 น.

  การบรรยาย 13.30 - 16.00 น.

  ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 กรกฎาคม 2553

  ผ่านทางใบตอบรับหรือแจ้งชื่อ-นามสกุล, สังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่คอมเม้นด้านล่าง

  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 8084

  เพียงแค่ 200 ที่นั่งเท่านั้น

   ต้อง login ด้วย Username และ password ของ mail มหาวิทยาลัยก่อน

  ถึงจะเขียน Comment ได้

  สามารถ login ได้ที่หน้า Home ค่ะ

  >

  ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดโครงการบรรยาย Self esteem คลิกที่นี่ 

  คณะศิลปศาสตร์ ขอส่งเข้าร่วม 3 คนนะคะ

  1. กุลกานต์ สุทธิดารา

  2. ชานน้อย วสุวัต

  3. กษมาภรณ์ มณีขาว

  Best regards

  kullakan.sut 3733 days ago

  ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริฯ จาก สรบ.ขอส่งรายชื่อเข้าร่วม 2 คนคะ

  1. เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ

  2. ชนิศา ธนเวสารัชกุล

  PuK...IT 4 Rural School

  3732 days ago

  LaughingSmileหอพักนักศึกษา ขอเข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งหมด 5 ท่านนะครับ

  1.นายต่อพงศ์  พ่วงศรี

  2.นายจิรพงษ์  ทองมี

  3.นางสาวปรานอม  ทองกัญชร

  4.นางสาวจีรวรรณ  พุ่มเจริญ

  5.นางสาวมาลีรัตน์  ค้าทางชล

  Twittor by Dormitory 3729 days ago

  สทบ. ขอเข้าร่วมฟังบรรยาย 1 ท่าน

  1. นางชุติมา เทพา

  chutima.the 3728 days ago

  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเข้าร่วมบรรยาย 2 ท่านค่ะ

  1. ธัญลักษณ์  พานิชรุ่งอนันต์

  2. รัตนาพร แหม่งปัง

  ติดต่อ 8112 ค่ะ

  rattanaporn.man 3728 days ago

  สรบ. ขอเข้าร่วมฟังบรรยาย 1ท่านค่ะ

  1.นางดัชณีย์  บูรณะศิริ

  ติดต่อ 7455 ค่ะ

  utaiwan.cha 3728 days ago

  สรบ.ขอเข้าร่วมฟังบรรยาย 2 ท่าน ค่ะ

  1.นางสาววันทนีย์  ทมมืด

  2.นางสาวศรัณยา คุ้มวงษา

  ติดต่อ 7470-71

  utaiwan.cha 3723 days ago

  นางสาวชมพูนุท  เทพบุตรดี 

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) 

  โทร. 8293

  chompunut.tep 3723 days ago

  GMI Bangkok CODE ขอเข้าร่วม 1 คนคะ

  นางสาววิไลลักษณ์ หรรษา โทร 9952 Smile

  wilailuk.hun 3722 days ago

  เจนจิรา เชื้อบุญอุ้ม หน่วยตรวจสอบภายใน Confirm 1 ที่นั่งนะคะ เบอร์โทร 02 4708140

  Jippy7 3722 days ago

  นางสาวปนัดดา พ่วงพี และนางกิตติรัตน์ ตั้งรัตนสุนันท์  กองกิจการนักศึกษา Laughingโทร 8098

   

  panadda.pua 3722 days ago

  อ.ทัศนีย์  ตันติพิศาลกุล  ภาคคณิตศาสตร์  โทร 8922 ค่ะ

  mingkwan.rhi 3720 days ago

  ขอเข้าร่วมฟังบรรยาย 1 ท่านค่ะ

  1.นางสาว ชลิสา  ไชยพัฒนะพฤกษ์  สรบ.

  ติดต่อ 7471 ค่ะ

  utaiwan.cha 3720 days ago

  Coolสทบ. ขอร่วมฟังบรรยาย 1ท่านค่ะ

  1.นางธัญญ์พิชชา กีรติธนกุลวัฒน์

  tunpichcha.ker 3720 days ago

  GMI เข้าฟังบรรยายด้วยค่ะ

  1. นางสาวฉันทนา ภู่ธราภรณ์

  2. นางสาวศุภดา เข็มทอง

  3. นางสาวอภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์

  4. นางสาวกาญติมา สุดจิตร

  5. นายปรัชญา คล้ายสาหร่าย

   

   

  TOM Chantana 3720 days ago

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ จำนวน 5 ท่านค่ะ

  1. อาจารย์นิมิต เหม่งเวหา
  2. คุณพนิดา พานิชย์
  3. คุณสุภา ทองทรัพย์
  4. คุณรุ่งนภา เกศสกุล
  5. คุณกชเหม กมลวิทย์

  ขอบพระคุณค่า

  HappySuffer 3719 days ago

  หน่วยงาน : โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โทร 8315-6

  1.  สุรัตน์  แท่นประเสริฐกุล

  2. ศิริกัญญา เนตรธานนท์

  3. พรทิพย์  ครามจันทึก

  4. ศิริลักษณ์  คุ้มเมือง

  5. อัจฉรา เตชะสินธุ์ธนา

  6. อารียา  ศิโรดม

  7. พรนภา แจ่มดวง

  8. พินทิพย์พา สังวาลย์

  ratchanee.bua 3719 days ago

  ดร.จันทนา กุญชรรัตน์ SEEM โทร 8695 ต่อ 215 ขอสมัครเข้าฟังค่ะ

  ijannrat 3718 days ago

  ขอเข้าร่วมฟัง 1คน ค่ะ

  1.สิริกาญจน์  นุ่นปุย  สรบ.

  ติดต่อ 7471 ขอบคุณค่ะ

  utaiwan.cha 3715 days ago

  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ขอเพิ่มผู้เข้าร่วม จำนวน 2 ท่าน(8613)

  1. ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

  2. นายอัครเดช มณีวัต

  akaradatch.man 3714 days ago