Welcome
Guest User
 

  บรรยากาศ KM Team Morning Talk ครั้งที่ 3

  imageimage

   

  imageimage

   

   

       เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มทีมงานจัดการความรู้ (KM Team Morning Talk) ครั้งที่ 3 ณ ห้องการจัดการความรู้ (KM Home) ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. มีทีมงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน เข้าร่วมจำนวน 24 คน หลังจากรับประทานอาหารเช้าร่วมกันแล้ว จึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีแผนการดำเนินงานหลายกิจกรรมทั้งการจัดอบรมให้แก่บุคลากร, การสร้าง Social Network ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา, การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกวันศุกร์ เป็นต้น บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและอบอุ่นเหมือนเคย แล้วพบกับ KM Team Morning Talk ครั้งที่ 4 ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมค่ะ