Welcome
Guest User
 

  บรรยากาศ KM Team Morning Talk ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้ายในรอบปี)

  image

  imageimage

   

  imageimage

  image

          

        พบกันอีกครังกับการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มทีมงานจัดการความรู้ (KM Team Morning Talk) ครั้งที่ 4 โดยทีมงานจัดการความรู้ มจธ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร แนวคิด และประสบการณ์ และเป็นการสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้มีทีมงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน เข้าร่วมจำนวน 30 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และอบอุ่นเหมือนเคย ภายหลังจากรับประทานอาหารเช้าร่วมกันแล้ว ผศ.นงนุช ภัทราคร ประธานทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้ทั้งแง่คิด และแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร มีการนำเสนอยกตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น DTAC กรมชลประทาน กรมสรรพากร และ 7 - Eleven เป็นต้น ขอยกตัวอย่างของ 7 – Eleven ที่ใช้วิธีการสร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีส่วนร่วมในการคิด ทำ และแก้ปัญหา โดยเน้นการทำงานเป็นทีม    ซึ่งปัจจัยหลักของความสำเร็จในการจัดการความรู้ของ 7 – Eleven ก็คือการได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร

       นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาววโดย    เริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยได้นำวิดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของ สรบ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานอีกด้วย ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน    ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเดือนละ 1ครั้ง

       ในช่วงสุดท้าย ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้ประชาสัมพันธ์โครงการที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เช่น โครงการหลักสูตร : แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) การศึกษาดูงาน    กรมสรรพากร และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (บางซื่อ) จำกัด (มหาชน) การจัดโครงการ KM Day การอบรมการเขียน Blog การนำเสนอฟังก์ชันใหม่ๆ บนเว็บไซต์ KM มจธ. และที่ลืมไม่ได้เลย ขอขอบคุณ GMI    ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ค่ะ