Welcome
Guest User
 

  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ กับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  imageimage

   

  imageimage

   

             เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โดยผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ ได้เชิญผศ.นงนุช ภัทราคร ประธานทีมงานจัดการความรู้ มจธ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “knowledge management (KM) ใน มจธ.” ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

          การบรรยายในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และองค์กรการเรียนรู้ ซึ่งได้ทั้ง แนวคิด และแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร มีการนำเสนอตัวอย่างหน่วยงาน ที่นำแนวทางการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ เช่น DTAC เน้นการให้ความสำคัญ กับบุคลากร โดยการสร้างธนาคารความรู้ (Knowledge Bank) ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานใหม่ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และ 7- eleven เน้นการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จคือการให้ความสำคัญของผู้บริหาร ให้การสนับสนุน และให้รางวัล เป็นต้น และแง่คิดที่วิทยากรได้ฝากไว้คือ เนื่องจากคณะพลังงานฯ เป็นคณะที่มีแหล่งสะสมความรู้อยู่มากมาย จะทำอย่างไรถึงจะรวบรวมความรู้เหล่านี้ออกมา แล้วมีการถ่ายทอดให้บุคลากร มจธ. ได้รับรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ส่วนแง่คิดจากดร.พัฒนะ รักความสุข คณบดีคณะพลังงาน  สิ่งแวดล้อมและวัสดุ เกี่ยวกับการทำ KM ในองค์กร โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อนเมื่อจุดเล็กๆ หลายๆ จุดมารวมกัน ก็จะกลายเป็นจุดใหญ่ได้ และที่สำคัญจุดนี้ยังเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรได้อีกด้วย

          สำหรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และที่สำคัญถือเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคลากรได้เห็นความสำคัญ และเป็นแรงบันดาลให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

   

  * ขอขอบคุณคณะพลังงานฯ ที่เอื้อเฟื้อภาพ*