Welcome
Guest User
 

  การศึกษาดูงานด้าน KM กรมสรรพากร

       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย KM” ณ กรมสรรพากร (สำนักงานใหญ่) ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ผู้บริหารความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานได้เห็นตัวอย่างแนวคิดการดำเนินการ เครื่องมือ/เทคนิคต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ด้านการสื่อสารของกรมสรรพากร ระบบการบริหารจัดการผ่านระบบ Intranet การประเมินความพึงพอใจหรือความผาสุกในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ การจัดทำ Yellow Pages เป็นต้น การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร และคุณลาภิศรา ธีรเมธาธนกฤต เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในกรมสรรพากร

   

    

   

  imageimage

   

   

  imageimage

   

   

  imageimage

   

   

   

   

   

   

  เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่ เอกสาร (* กรุณา Login เข้าระบบก่อนนะครับ)