Welcome
Guest User
 

  การศึกษาดูงานด้าน KM บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  ทีมงานจัดการความรู้ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในหัวข้อ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย KM” ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ผู้บริหารความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน รวมทั้งสิ้น 33 คน โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานได้เห็นตัวอย่างแนวคิดการดำเนินการ เครื่องมือ/เทคนิคต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นคนใฝ่รู้ และร่วมแบ่งปันความรู้กับผู้อื่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ก้าวไปสู่ Learning Organization การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ให้เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างมาตรฐานในการทำงาน การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานใฝ่เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการความรู้ การสำรวจตนเอง เป็นต้น การศึกษาดูงานในครั้งนี้บริษัทปูนซิเมนต์ไทยฯ โดยคุณพรเทพ จรัสศรี และคุณฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

   

   

  imageimage

  image

   

   เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่ เอกสาร powerpoint 1 powerpoint 2 powerpoint 3  (* กรุณา Login เข้าระบบก่อนนะครับ)