Welcome
Guest User
 

  ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี ภาค2" โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ณ ห้องจำรัสฯ

   

  image

   

   

  ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วม KM Day ในวันที่ 5 ตุลาคม 2553  โดยกิจกรรมมีตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องจำรัสฯ นะคะ  โดยจะมีงานแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ (คลิกดูกำหนดการ KM Day)

   

  ในช่วงเช้า พบกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share) "โสเหล่" โดยบุคลากรมหาวิทยาลัย   มีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น ประมาณว่าเลขานินทานาย  (อยากรู้ว่าเลขาฯ คนไหนจะมานินทานายคนไหน อย่าลืมติดตามนะคะ) , inside out (อยากรู้ว่าคืออะไรต้องมาฟังคะ) ฯลฯ  (คลิกดูกิจกรรมโสเหล่)

   
  ในช่วงบ่าย
  มีการ
  บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี ภาค2" โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย