Welcome
Guest User
 

    Presentation KM @ KMUTT

     

    ขอบคุณมากค่ะที่เชิญมานินทานาย ชอบบรรยากาศการจัด รู้สึกว่าเป็นกันเองดี จัดบ่อยๆ ก็ดีค่ะ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม แต่ก็ต้องมีผู้สรุปว่า KM ในแต่ละครั้งคืออะไรบ้าง

    visa.tia 3464 days ago