Welcome
Guest User
 

  สรุปกิจกรรมโสเหล่ - กว่าจะเป็น "ใหญ่" ในวันนี้ By กนกรัตน์ นาคหฤทัย

  กนกรัตน์ นาคหฤทัย คณะศิลปศาสตร์ กว่าจะเป็น “ใหญ่” ในวันนี้ คือ ตัวใหญ่เอง เริ่มต้นตั้งแต่มาทำงานจนทุกวันนี้

    image

   

              Embarassed เริ่มจากการสอบเข้าทำงาน เมื่อปี พ.ศ. 2522 จบ ปวส. มาสมัครตำแหน่งธุรการ (ผู้สมัคร 7 คน รับ 3 คน) สอบได้และเริ่มทำงานครั้งแรกที่ส่วนกลาง (อายุ 22 ปี) เนื่องจากบุคลากรมีน้อยจึงทำให้รู้จักกันทุกคน ทำงานได้สักพักก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

              Embarassed เมื่อปี พ.ศ. 2530 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เป็นคนแรกที่เปลี่ยนตำแหน่ง)

              Embarassed ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่งเลขานุการของคณะครุศาสตร์ เป็นคนแรกที่ไม่ใช่อาจารย์ ซึ่งปกติตอนนั้นจะให้อาจารย์เป็นเลขาฯ แต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้เป็นเลขาฯ คณะครุศาสตร์

              Embarassed การมีส่วนร่วม การทำงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 1) ภายในหน่วยงาน 2) ภายใน มจธ. และ 3) ภายนอก มจธ. สำหรับนอก มจธ. ก็คืออาจารย์ หรือผู้บริหารส่งไปอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้มีเครือข่าย การมีเครือข่ายทำให้สะดวกเวลาไปสัมมนาในต่างจังหวัด เรามีพี่ ๆ เพื่อน ๆ อยู่ทุกมหาวิทยาลัยการติดต่อก็ง่ายขึ้น

              Embarassed ความภาคภูมิใจ คือ การเป็นนักกีฬาเปตอง ซึ่งได้เหรียญได้ถ้วยรางวัลไปพอสมควร

              Embarassed ความผูกพัน จะเป็นใหญ่ทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องมีน้อง ๆ ในคณะ และพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในคณะและนอกคณะ รวมถึงผู้บังคับบัญชาในคณะ บอกได้เลยว่าเป็นเลขาฯ ให้กับคณบดี และอธิการบดี รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่เมตตาให้ความไว้วางใจและโอกาสในการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบางมดของเรา

              Embarassed ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด อดีตอย่าไปสนใจมันผ่านมาแล้วเราเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้ อนาคตก็มองไม่เห็น ถ้าเราทำวันนี้ดีอนาคตต้องดีแน่ ๆ

              Embarassed อุปสรรคในการทำงาน มีอยู่ 2 เรื่อง คือ 1) เรื่องเนื้องาน ถ้ามีปัญหาเรื่องเนื้องานเราสามารถปรึกษาเพื่อน ๆ อาจารย์ หรือผู้บริหาร เราก็สามารถแก้ปัญหาได้  2) เรื่องปัญหาเกี่ยวกับบุคคลรอบข้าง เรื่องนี้ต้องทำใจว่าเขาเป็นอย่างนี้ หรือเราต้องทำตัวเข้าหาเขา ต้องรู้จักปรับตัวเข้ากับทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น ถ้าเกิดปัญหาไม่ชอบให้ค้างคาต้องพูดคุยกันให้เสร็จไม่ว่าเป็นน้องหรือหัวหน้า ต้องคุยว่าที่ทำอย่างนี้เป็นเพราะอะไร