Welcome
Guest User
 

  สรุปกิจกรรมโสเหล่ - “ประมาณว่าเลขานินทานาย” By วิสา เตีย

  image

   

   

   

  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ.ได้รับเกียรติจากคุณวิสา เตีย ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร มจธ. ซึ่งคุณวิสาได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานในหน้าที่เลขาฯ ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลผู้บริหาร มจธ. และผู้บริหารที่ดูแล ประกอบด้วย

   

  * นายกสภามหาวิทยาลัย

  * ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (3 คน)

  * กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  * ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (3 คน)

  * อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

  * อธิการบดี

  * รองอธิการบดี (9 คน)

  * ที่ปรึกษาอธิการบดี

   

  ปัจจุบันผู้ทำหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร มีทั้งหมด 7 คน ดังนี้

   

  นางสาววิสา เตีย หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 470 8021

  • ivistia@kmutt.ac.th

  ดูแลผู้บริหาร

  - อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.หริส สูตะบุตร)

  - ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย/อธิการบดี

  - รองอธิการบดีทั้งหมด

   

  นางวริษฐา ปั้นมีรส (ฐา)

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 470 8020

  • waritta.pro@kmutt.ac.th

  ดูแลผู้บริหาร 

  - ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร)

  - ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล)

  - อธิการบดี (รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน)

  - ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการมหาวิทยาลัย (อ.สุชาติ เพริดพริ้ง)

   

  นางกัลยารัตน์ ชยาวนิช (หน่อง)

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 470 8022

  • kanlayarat.kos@kmutt.ac.th

  ดูแลผู้บริหาร 

  - ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์)

  - ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร)

  - อธิการบดี (รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน)

  - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา (ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร)

   

  นางสาวนิภาพร นาคพัฒน์ (แกะ)

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 470 8023

  • nipaporn.nak@kmutt.ac.th

  ดูแลผู้บริหาร

  - รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย)

  - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร)

  - ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา (อ.วิสุทธิ์ ดามาพงษ์)

   

  นางสาวจิณาพัฒน์ ตั้งพิมลรัตน์ (อ๊อบ)

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 470 8010

  • jinaphat.tan@kmutt.ac.th

      ดูแลผู้บริหาร

  - นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)

  - ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)

  - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร)

  - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ (อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชัย)

   

  นางสาวณัฐวรินทร์ สินแสงแก้ว (เบญ)

  •  หมายเลขโทรศัพท์ 02 470 8024

  •  nuttawarin.sin@kmutt.ac.th

  ดูแลผู้บริหาร

  - รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์)

  - รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์)

  - รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล)

   

  นางสาวอนงค์ สุขคุ้ม

  •  หมายเลขโทรศัพท์ 02 470 8024

  •  ดูแลรับผิดชอบ

  - รับ - ส่งหนังสือ และบริการทั่วไป

   

   

  นอกจากเลขาฯ ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้บริหาร มจธ. แล้วยังทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปอีกด้วย สำหรับหน้าที่หลักของเลขาฯ มีดังนี้

  1. การนัดหมาย - จะต้องเช็ควัน เวลา ผู้บริหารให้แน่นอนก่อนทุกครั้ง

  2. ดูแลแฟ้มเสนอเซ็น บันทึกเรื่องเข้า - ออก - เลขาฯ ต้องทราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว เลขาฯ ต้องมีความรู้ในหลายๆ เรื่องเช่นเกี่ยวกับ พรบ. ต่างๆ เป็นต้น

  3. ติดตามเรื่องในแฟ้มเสนอเซ็น

  4. ร่างหนังสือส่งภายในภายนอก

  5. ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมผู้บริหาร

  6. ทำหน้าที่เลขานุการกรรมการส่งเสริมฯ

  7. จัดประชุมเฉพาะเรื่อง

  8. รับจองห้องประชุม

  9. จัดทำงบประมาณของงาน (ผู้บริหาร)

  10. จัดประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยฯ

  11. ดูแลเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ

  12. ช่วยงานมูลนิธิศึกษาพัฒน์

  13. จัดเตรียมของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่างๆ

  14. จัดเลี้ยงในที่ประชุม

  15. จัดเตรียมอาหารว่างที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ – เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโส เลขาฯ ก็ต้องดูแลอาหารว่างเป็นพิเศษ

  16. พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (จำเป็น) - มีบางท่านทำเป็นเหมือนไฮเทค แต่จริงๆ แล้วเลขาฯ ต้องช่วยตลอด จนบางครั้งเลขาฯ

        แทบไม่ได้ทำอะไร แต่ก็ทำด้วยความเต็มใจ

  17. ร่างคำกล่าว เปิด ปิด งานทั่วๆ ไป

  18. เอกสารบรรยายใช้ Power Point

  19. ต้อนรับผู้บริหาร

  20. ตอบนักศึกษา บุคลากร และประชาชน

  21. เสริฟน้ำชา - กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารว่างเย็น

  22. จัดคิวรถรับส่ง - บางครั้งรถไม่ว่าง เลขาฯ ก็ต้องหาวิธีให้รถให้ได้

  23. ธนาคาร

  24. การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายๆ

  25. เบอร์โทรศัพท์

  26. แผนที่ - เนื่องจากผู้บริหารบางท่านไปประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย แล้วโทรศัพท์มาถาม

  27. ATM

  28. เอกสารการสอน

  29. อื่นๆ

   

  นอกจากนี้ยังได้เล่าถึงลักษณะของผู้บริหารแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้าง โดยใช้ชื่อย่อว่า “ก” แต่บางครั้งก็บอกชื่อจริงด้วย ทำให้ผู้ฟังบรรยายรู้ถึงหน้าที่ของเลขานุการผู้บริหารที่ไม่เคยรู้มาก่อน และได้รู้ว่ามีโอกาสดีที่ได้คุยกับราชวงศ์ และคนใหญ่คนโตที่โทรศัพท์มาติดต่อนายแบบคาดไม่ถึงอีกด้วย เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือปลัดกระทรวงต่างๆ เป็นต้น