Welcome
Guest User
 

  สรุปกิจกรรมโสเหล่ - " 3 ส. สนุก สาระ สร้างสรรค์ "ขอเพียงตั้งใจทำให้เด็ก" By เพ็ญศิริ กลันทกสุวัณณ์

        เป็นการเล่าเรื่องราวการผลิตรายการสารคดีสำหรับเด็กซึ่งต้องทำด้วยใจรัก เป็นการสร้างสรรค์งานในสไตล์ “คิดนอกกรอบ” โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กควรได้รับเป็นสิ่งสำคัญ ในหัวข้อ "3 ส. สนุก สาระ สร้างสรรค์ "ขอเพียงตั้งใจทำให้เด็ก" โดยคุณเพ็ญศิริ กลันทกสุวัณณ์ จากงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งขั้นตอน และเทคนิคต่างๆ มีดังนี้

   

  หลักในการทำรายการเด็ก ควรมี 3 ส.

  1. สนุก - จะทำรายการอย่างไรให้สนุก อาจไม่ต้องมีตัวตลก แต่ต้องน่าดูและน่าติดตาม

  2. สาระ - เมื่อเด็กดูรายการแล้ว ควรได้สิ่งที่เป็นสาระจากรายการ หมายถึง นอกจากจะต้องสนุกน่าติดตามแล้ว รายการเด็กต้องสอดแทรกสาระด้วย การทำรายการโทรทัศน์นั้นเวลาทุกวินาทีมีค่ามาก ผู้ทำรายการไม่ควรโลภ เนื้อหารายการควรจะมีประเด็นเดียวแต่ต้องคม

  3. สร้างสรรค์ - ผู้ทำรายการต้องมีมุมมองในการนำเสนอที่สร้างสรรค์ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ “คิดนอกกรอบ”

   

  มุมมองของภาพที่จะนำเสนอในรายการเด็ก image

  1. ต้องศึกษาโจทย์ว่า จะทำให้ใครดู

  2. ต้องเอาชนะเด็กให้ได้

  3. ทำอย่างไรให้เด็กสนใจและดูต่อเนื่อง

  4. ควรทำรายการอย่างตั้งใจ อย่าคิดว่ารายการเด็กทำอย่างไรก็ได้

  5. ควรทำให้เหนือกว่ารายการของผู้ใหญ่

   

  การผลิตรายการสารคดี

  สารคดี หมายถึง สาระ + คดี เท่ากับ เรื่องราวที่มีสาระเวลาจะพิจารณารายการสารคดีทางโทรทัศน์หรือวิทยุก็ตาม

   

    

   ขั้นตอนการผลิตรายการสารคดี ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

  1. ขั้นเตรียมการผลิต (PRE – PRODUCTION) มีการหาข้อมูล สำรวจสถานที่ เขียนบท และวางแผนการถ่ายทำ

  2. ขั้นผลิตรายการ (PRODUCTION) เป็นการถ่ายทำ

  3. ขั้นหลังการผลิต (POST - PRODUCTION) เป็นการทำกราฟิก ลำดับภาพ ทำดนตรีประกอบ บรรยาย และการมิกซ์เสียง 

   

  สารคดีมี 2 กลุ่ม คือ

  1. สารคดี จำพวก WHAT เป็นสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องสวยๆ งามๆ เช่น สารคดีท่องเที่ยว

  2. สารคดี จำพวก How / WHY เป็นการนำเสนอที่ครอบคลุมทุกประเด็น หรือเรื่องราวที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

  ในปัจจุบันเรามองข้ามวัตถุประสงค์ของสื่อที่ให้กับสังคม สังคมไทยยังไม่มีใครกล้าทำตรงนั้น เนื้อหาของสารคดีควรเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว หาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวเพราะข้อขัดแย้งจะช่วย  ให้งานน่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น

   

  บทบาทของสารคดี

  1. บันทึกข้อมูล

  2. โน้มน้าวใจ

  3. วิเคราะห์เจาะลึก/ค้นหาข้อเท็จจริง

  4. แสดงอารมณ์/สุนทรียะ

   

  ขั้นตอนการเขียนบท ประกอบด้วย

  1. การหาข้อมูล

  2. การจับประเด็น 

  3. การวางโครงเรื่อง

  4. การเขียนบท

   

  10 คุณภาพที่ควรตระหนักในการผลิตสารคดี

  1. เรื่องที่จะทำ

  2. เทคนิคการนำเสนอ

  3. การเขียนบท

  4. การถ่ายทำ

  5. การบันทึกเสียง 

  6. การลำดับภาพ/การตัดต่อภาพ

  7. การทำกราฟิก

  8. การทำดนตรีประกอบ

  9. การลงเสียงบรรยาย

  10. การมิกซ์เสียง