Welcome
Guest User
 

  สรุปกิจกรรมโสเหล่ - "ผี" By วรงค์ ถาวระ

  image

  คำว่า “ผี” ในทัศนะของอาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

   

   

  ความหมาย

   

  ผี น. เป็นสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัวแต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตน ได้อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย เช่น ผีปู่ย่า ตายาย ผีเรือน ผีห่า เรียกคนที่ตาย ไปแล้ว, (โบ) เทวดา; (ปาก) โดยปริยาย หมายความว่าเลว เช่น คนผี : เรียกบุคคลที่หมกมุ่นในการพนันว่าผีการพนันเข้าสิง

   

  วิญญาณ น. สิ่งที่เชื่อว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากร่างกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่: ความรับรู้ เช่น จักษุวิญญาณ คือ ความรับรู้ทางตา โสตวิญญาณ คือความรับรู้ทางหู เป็นขันธ์ 1 ในขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ; โดยปริยาย หมายถึงจิตใจ เช่น มีวิญญาณนักสู้ มีวิญญาณศิลปิน (ป.; ส. วิชญาน)

   

  ผี 3 ตัวอยู่ใน มจธ.

   

  ผีตัวแรก คือ ความรู้รามีความเชื่อว่ามาจากสิ่งที่เราได้เรียนมา มาจากบูธการศึกษา นอกเหนือจากการศึกษา คือ ประสบการณ์ บางคนเป็นผู้บริหารได้ดีโดยไม่เคยเรียน MBA

   

  ผีตัวที่สอง คือ ถ่ายทอด ความรู้มักจะควบคู่กับการถ่ายทอด มีความรู้ต้องถ่ายทอดได้ ต้องมีทักษะในการถ่ายทอด ต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างศาสตร์ บางครั้งมีแต่ความรู้อย่างเดียวก็ไม่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้

   

  ผีตัวที่สาม คือ จูงใจ มีความสามารถพิเศษในการให้เด็กตั้งใจเรียน กระตุ้นให้เด็กอยากจะเรียน สามารถทำให้เด็กรู้สึกว่าเรียนได้ อยากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ภายนอก

  ผีตัวที่สี่ (วิญญาณ) คือ ลูกศิษย์ ถ้าเป็นโลกของวิญญาณ มันจะล่องลอยไปมา มองว่าเป็นผู้ร่วมงานเวลามาทำงานสิ่งแวดล้อม คือ ผู้ร่วมงาน ต้องการความร่วมมือในการทำงาน

   

  ผีตัวที่สี่ (วิญญาณ) คือ ลูกศิษย์ ถ้าเป็นโลกของวิญญาณ มันจะล่องลอยไปมา มองว่าเป็นผู้ร่วมงานเวลามาทำงานสิ่งแวดล้อม คือ ผู้ร่วมงาน ต้องการความร่วมมือในการทำงาน