Welcome
Guest User
 

  จดหมายข่าว เดือนกรกฏาคม 2554

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคมนี้เต็มไปด้วยข่าวสารจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มทีมงานจัดการความรู้
  (KM Morning Talk) ครั้งที่ 7 รวมไปถึง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเ่ล่าจากสวท.ครั้งที่ 7-8"
  และรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)ที่ทีมงานสรรหามาฝากท่านผู้อ่าน
  เชิญติดตามข่าวสารการจัดการความรู้ภายในรั้วมจธ. ได้ในจดหมายข่าวฉบับล่าสุดครับ
  
  ดาว์นโหลด Issue 20 July 2011.pdf