Welcome
Guest User
 

  ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

  คณะศิลปศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

   

  โดยมีเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้น การให้ความสำคัญและความเข้าใจในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงสร้างวิชาศึกษาทั่วไปแบบใหม่

   

  อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และวิธีการวัดผลการเรียนการสอนในวิชาบูรณาการของนักศึกษา

   

  ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://gened.kmutt.ac.th/paper/TQF2.ppt