Welcome
Guest User
 

    September 2009

    รวม twitter ของหน่วยงาน มจธ.
    September 22, 2009 Comment(0)
      จากการที่ได้ลองใช้ twitter มาสักระยะ ก็พบว่า มีหลายหน่วยงานของมจธ. เริ่มให้ความสนใจและหันมาใช้กันมากขึ้น เลยคิดว่า น่าจะรวบรวมบรรดา twitter ของชาวเราไว้ให้เป็นที่เป็นทาง ใครสนใจจะ follow หน่วยงานไหน ... (Read More..)