Welcome
Guest User
 

  สรุปโดยไม่สรุป จากที่ประชุม KM Committee ครั้งที่ 1 (รวบรวมประเด็น/แนวคิด ก่อนสรุปความเห็นจากที่ประชุม)

  ภาพฉายของการจัดการความรู้: "คน-กระบวนการทำงาน-การบริหารจัดการ" ที่สามารถรองบริบทของ "การเปลี่ยนแปลง"

  คน

  - ทำอย่างไรให้คนของเราเกิดการเรียนรู้ ?

  - ตอนนี้เป็นแค่การเรียนรู้เฉพาะหน้า แต่ยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้

  - จัด Forum เพื่อเติมเต็มให้ แต่กลุ่มเป้าหมายยังมีความสนใจน้อย

  - คนมจธ.มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนโดยใช้การพูด -พูดเยอะ เขียนน้อย

  - ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งอื่น ๆ เพราะเจองานประจำ (Routine) เยอะ และยังขาดการจัดลำดับความสำคัญของงาน

  - แนวคิดเรื่องการทำงานของมจธ. ที่ให้ทำงานหนัก ก็เพื่อต้องการให้เกิดการเรียนรู้

  - การเรียนรู้เกี่ยวกับงานของเฉพาะแต่ละบุคคลไม่น่าเป็นปัญหา เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ สิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาคือ การเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์กร (การเรียนรู้ในภาพรวม และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร)

  - คนมจธ.มีจุดเด่นคือเข้ามาเพื่อทำงานให้มจธ.อย่างเต็มที่ แต่ที่มักจะลืมไปก็คือความตระหนักว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่ง (ที่สำคัญ) ใน การพัฒนาองค์กร

   

  ระบบ

  -          เราจะจัดการความรู้เพื่อรางวัล (TQA) แค่นั้นหรือเปล่า ?

  -          TQA ต้องการหลักฐาน (Port folio) ที่ชัดเจน จับต้องได้ แต่เราต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย (สร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นจริง)

  -          มจธ.เราจัดกิจกรรมในเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่แล้ว ทั้ง

  o  เครือข่าย คน-คลัง-แผน

  o  6+1 Flagships

  o  ที่ประชุม 3 Forums

   

  -          แต่สิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือ

  o จะทำอย่างไรให้เกิด Information management system ที่จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ และเข้าถึงง่าย

  o จะทำอย่างไรให้เกิดเป็นกลุ่ม/เครือข่ายที่แลกเปลี่ยนอย่างยืน และขยายวงออกไปอย่างต่อเนื่อง

   

  "การจัดการความรู้"

  -          ต้องมีคนที่มารับผิดชอบในการ Initiate และ Keep going โดยเฉพาะ

  -          ต้องมีการให้ความรู้เรื่อง KM ให้บุคลากรเข้าใจและนำไปใช้ในการทำงาน

  -          ควรทำให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต (ในการเรียนรู้)

  -          ระยะแรกอาจต้องให้ทุกกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของมจธ. นำบันทึกการเรียนรู้แสดงในระบบ Online access เพื่อให้เกิดการ Track ความคิด/ความรู้ได้ (ใช้ Policy เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยน Procedure)

  -          อาจต้องสร้างกลไก ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เช่นการ Rotate งาน เพื่อให้เรียนรู้งานใหม่ ๆ

  -          ต้องคิดกลไก ให้ครอบคลุมภาพรวมคือ จะพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร เมื่อคนเรียนรู้ได้ ก็มีความรู้ใหม่ ๆ ที่จะไปพัฒนากระบวนการทำงานได้ งานก็มีประสิทธิภาพ (ต้องให้วงจรนี้หมุนไปเรื่อย ๆ)

  -          ต้องประชาสัมพันธ์ Tools ต่าง ๆ ที่คิดขึ้น เช่น เว็บ KM ให้ประชาคมรู้จัก ถ้าไม่บอก คนอื่นก็ไม่รู้ และจะไม่เข้ามาใช้งาน

  -          - อาจให้เรื่องการให้รางวัลตอบแทนเป็นอีกกลไกหนึ่งเพื่อจูงใจให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   

  Keywords ในวันนี้:

  การเรียนรู้ - วัฒนธรรม - กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การพัฒนาคน & กระบวนการทำงาน - การพัฒนาองค์กร - นโยบาย - แรงจูงใจ - การสื่อสาร/การจัดการข้อมูล ข่าวสาร

   

   

   

   

   

  Creative Commons License
  สรุปโดยไม่สรุป จากที่ประชุม KM Committee ครั้งที่ 1 (รวบรวมประเด็น/แนวคิด ก่อนสรุปความเห็นจากที่ประชุม) โดย ก้องกาญจน์ วชิรพนัง อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.