Welcome
Guest User
 

  การอบรม KM

  การอบรมการเขียน Blog ของเว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ. ที่ทีมงาน KM จัดขึ้น มีประโยชน์มากค่ะ

   

  image

  ควรจะจัดให้มีการอบรมขึ้นอีกค่ะ

  nittaya.bun 3699 days ago