Welcome
Guest User
 

  March 2010

  เวทีนี้(ไม่)ต้องการพี่เลี้ยง ?
  March 09, 2010 Comment(0)
    เมื่อต้องมารับผิดชอบงานแทนหัวหน้าหน่วยงานที่ลาออกไปทำงานที่อื่น   จึงต้องมีหน้าที่เข้าประชุมมากขึ้น     ... (Read More..)
  ออกซิเจน เทอราปี(Oxygen Therapy)วิถีการหายใจอย่างมีความสุข
  March 04, 2010 Comment(1)
  ออกซิเจน  เทอราปี  (Oxygen Therapy) วิถีการหายใจอย่างมีความสุข   ได้อ่านบทความของคุณ ชนิกานต์ กาญจนสาลี   ในหนังสือ แผนที่ความสุข ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ... (Read More..)
  พระราโชวาทฯ
  March 02, 2010 Comment(0)
  พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2551 วันที่ 14 ธันวาคม2552      ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ ... (Read More..)