Welcome
Guest User
 

  เวทีนี้(ไม่)ต้องการพี่เลี้ยง ?

    เมื่อต้องมารับผิดชอบงานแทนหัวหน้าหน่วยงานที่ลาออกไปทำงานที่อื่น   จึงต้องมีหน้าที่เข้าประชุมมากขึ้น     ในการเข้าประชุมนี้บางครั้งได้ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าน่าประทับใจแต่บางครั้งตรงกันข้าม จึงขอนำประสบการณ์จากการเข้าประชุมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเพิ่มความประทับใจในการเข้าร่วมประชุมซึ่งอาจจะนำไปสู่การได้ข้อสรุปที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

                 ก่อนที่หัวหน้าหน่วยงานจะลาออกได้ทำบันทึกข้อความขอให้ทบวงมหาวิทยาลัย(ชื่อในขณะนั้น)พิจารณาให้สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นสาขาขาดแคลน ในขณะนั้นการเป็นสาขาขาดแคลนจะได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณ  ทุนศึกษาต่อปริญญา โท-เอก และมี เงินสบทบสำหรับผู้มีปริญญานั้นเป็นรายเดือน   

                 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมร่วมกับ ตัวแทนของ สำนักงบประมาณ  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนฯ  การประชุมครั้งแรกมีข้าราชการระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน และมีการประชุมคณะทำงานอีกหลายครั้งเพื่อทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ ในที่สุดครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เป็นสาขาขาดแคลน มีหลายท่านที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก หลายท่านได้รับเงินสบทบเป็นรายเดือน

                ในขณะนั้นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยบังเอิญนั้นเป็นหน่วยงานขนาดเล็กแคระแกร็นที่เจ้าของฝากให้เทวดาเลี้ยง ขาดผู้สนใจ   อยากเป็นสาขาขาดแคลนก็ทำไปซิ  จำนวนผู้เต็มใจให้คำปรึกษาแนะนำมีน้อยมาก          มีความรู้สึกว่า ตนเป็นที่พึ่งของตนจริงๆ  ใน การไปประชุมในวันแรกได้เตรียมข้อมูลมากเนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะเป็นการประชุมลักษณะใด   จะถูกสอบถามข้อมูลหรือไม่เนื่องจากเป็นหน่วยงานต้นเรื่อง  ผลปรากฏว่าการประชุมครั้งนั้นมีเพียงการแต่งตั้งคณะทำงานเท่านั้น  การประชุมของคณะทำงานต้องใช้ข้อมูลมากกว่า  มีการแสดงความคิดเห็น  มีการต่อรองกันบ้าง  แต่กลับเป็นการประชุมที่มีความสบายใจมากกว่ามากก

                   และ  หัวหน้าคนนี้อีกนั่นแหละได้เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้กรมอาชีวศึกษาซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากกรมอาชีวศึกษามาก โครงการนี้จัดให้เฉพาะบุคลากรของกรมฯเท่านั้นไม่มีบุคคลอื่นจึงต้องมีการของบประมาณสนับสนุน(เงินเพิ่มพิเศษ)จากกรมฯด้วย

                  ตามระเบียบของสถาบันฯ(มจธ.ในขณะนั้น)จำเป็นต้องนำโครงการนี้เสนอให้คณะกรรมการของสถาบันฯพิจารณา   ในวันที่นำเสนอมีกรรมการบางท่านไม่เห็นด้วยที่จะต้องมีงบประมาณสนับสนุนพิเศษ บางท่านทักท้วงการให้ค่าสอนที่สูงมาก ถึง สองเท่าของอัตราในขณะนั้น(ค่าสอนพิเศษ  300บาท/ชม.)แต่ก็มีกรรมการบางท่านเข้าใจ  ในที่สุดก็ผ่านความเห็นชอบมาได้โดยให้ลดค่าสอนลง   แม้จะได้เรียนชี้แจงว่าได้คิดอย่างรอบคอบแล้วว่าไม่ขาดทุนแน่นอน    

                   ขณะตอบคำถามในที่ประชุมนั้นมีความรู้สึกเหมือนเป็นจำเลยที่มีความผิด     

             โครงการนี้น่าจะเป็นโครงการราคาแพงโครงการแรกของ มจธ.

                     

                    ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าประชุมนั่นเองทำให้ได้ข้อคิดว่า    เมื่อมีความจำเป็นต้องให้ผู้ร่วมงานที่อ่อนประสบการณ์เข้าประชุมในฐานะตัวแทนของหน่วยงานหรือเข้าประชุมแทนก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การประชุม   ผู้เข้าร่วมประชุม   ข้อมูลที่ต้องเตรียมไว้เผื่อมีการซักถาม   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เข้าประชุมได้อย่างมั่นใจและสบายใจ   นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมรรยาทในการประชุมเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ประทับใจทั้งหลายทั้งปวงหากพึงมี       และได้ถือเป็นข้อปฏิบัติ ทุกครั้งว่า หากพบผู้เข้าประชุมหน้าใหม่ที่มาประชุมแทนหรือมานำเสนองานก็จะทักทายและให้กำลังใจ   คิดว่ากำลังใจในสถานการณ์เช่นนี้มีค่ามาก

                  

                      

                       เวทีเช่นนี้สำหรับคนที่เกิดมาเก่งซะทุกด้าน(จำนวนน้อย)คงไม่ต้องการพี่เลี้ยง      

                        แต่สำหรับคนอีกจำนวนมากต้องการพี่เลี้ยงไหม?