Welcome
Guest User
 

  August 2010

  กว่าจะได้..วีซ่าอเมริกา
  August 31, 2010 Comment(2)
  การขอวีว่าประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใครๆ ว่ายาก  โดยเฉพาะหลังจากที่ได้ดูเดี่ยวไมโครโฟน!!   เกิดความกังวลตั้งแต่รูปถ่าย การซื้อพิน การจองคิว การสัมภาษณ์  และจะผ่านหรือไม่  ... (Read More..)
  เรื่องเล่าจากอินเดียน่า ตอนที่ 2
  August 11, 2010 Comment(3)
  “อินเดียนาโพลิส (Indianapolis)” หรือ “อินดี้”   เป็นเมืองหลวงของรัฐอินเดียนา (Indiana)  สหรัฐอเมริกา   ชื่อถนนในอินดี้จะเป็นชื่อรัฐต่างๆ ของอเมริกา  เช่น Michigan street , Washington street เป็นต้น และจะมีถนนตามทิศ ... (Read More..)