Welcome
Guest User
 

  Blended Learning คืออะไร

  สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน ก็รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยของเรากำลังจะก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีแผนการพัฒนาในระยะยาวทำให้รู้สึกมั่นใจในศักยภาพที่ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรทุกๆฝ่าย  และในโอกาศนี้กระผมเองก็ของเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้สามารถสร้างองค์ความรู้กับผู้เรียนได้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพครับ ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมีการนำเอาสารสนเทศเข้ามาใช้กันหลากหลายซึ่งเรานำมาใช้ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันดังนั้นเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติซึ่งเราเรียกว่าการผสมผสานแต่ในความหมายของการผสมผสานการเรียนรู้มีหลายแนวคิดดังนี้

  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มี 4 แนวคิด Driscoll(2002),
       1.  การจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า(Face to Face)ร่วมกับการจัดการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
       2.  การผสมผสานทฤษฎีการสอน(Mixing Theories of Learning)
              -  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)
              -  ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญา(Cognitivism)
              -   ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์(Constructivism)   
            เป็นการผสมผสานระบบการเรียนรู้(Learning Systems)
       3. การผสมผสานการใช้สื่อต่างๆเพื่อการเรียนรู้ (Multimedia)
       4.  การผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนและการทำงานเข้าด้วยกัน

  ในที่นี้จะกล่าวถึงในแนวคิดแรก ด้านการผสมผสานกันระหว่าการเรียนแบบเผชิญหน้าและออนไลน์
  สอนอย่างไรจึงจะเรียกว่า Blended Learning ซึ่งมีสัดส่วนการจัดการเรียนการสอนดังนี้

  คำสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
  1. Blended Learning
  2. Hybrid
  3. Web-Enhanced
  4. Integrated
  5. Multi-Method Learning or Mixed Model
  6. Flexibility Learning

  สัดส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended Learning Ratio)Sloan. 2009

  ปริมาณการใช้บทเรียนออนไลน์(Online Learning)

  ความหมาย (Meaning)

  0%

  สอนแบบปกติ (Tradition)

  1-29%

  นำมาช่วยเสริมการเรียนรู้ (Web Facilitation)

  30-79%

  นำมาผสมกลมกลืนกัน(Blended Learning)

  80%Up

  การเรียนรู้แบบออนไลน์(Online Learning)

  ดังนั้นการนำบทเรียนออนไลน์มาใช้มีปริมาณแตกต่างกันเราเรียกวิธีการจัดการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน