Welcome
Guest User
 

    February 2013

    ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้
    February 13, 2013 Comment(0)
    “Child Centered” เป็นคำที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เริ่มปฏิรูปการศึกษาไทยที่เน้นจัดการศึกษาโดย “ยึดผู้เรียน เป็นสำคัญ"โดยประเด็นที่ผมเป็นห่วง ... (Read More..)