Welcome
Guest User
 

    May 2015

    ละครเพื่อการเรียนรู้ความเข้าใจความเป็นมนุษย์
    May 23, 2015 Comment(1)
    ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ “หลักสูตรละครเพื่อการเรียนรู้ความเข้าใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งจัดโดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 58 ... (Read More..)